Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение

 

„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД

гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

 

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение - изграждане на 52 броя резервоари, с общ обем от 6 730 m3, 2 бр. производствено складови сгради, 2 бр. авто товаро-разтоварище, 2 бр. помпени станции, система за улавяне на парите (VRU), противопожарен резервоар с помпена станция, пречиствателна станция, административна сграда и 2 бр. КПП в имоти с № № 800.44, 800.4 и 700.231 находящи се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив                                                                    

                                                За контакти:

Таня Гаджева –еколог, тел: 0886 632 006