Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 

Уведомление

 

„ИНСА“ ЕООД

 

гр. Раковски, ул. Индустриална, Стопански двор II, обл. Пловдив на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

 

УВЕДОМЯВА:

Всички заинтересовани лица за своето инвестиционно предложение – „Обособяване на площадки за събиране и съхранение с код R 13 „Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им)“ на отпадъци с код 16 01 03 - излезли от употреба гуми, с общ капацитет 5000 тона годишно.на съществуващи площадки на „ИНСА“ ЕООД, гр. Раковски, ул. Индустриална, Стопански двор II.