Инса Газ
св елисавета

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРОДАЖБА НА „ИНСА“ ЕООД

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕПРАЩАНИЯ.

1.1. „ИНСА“ ЕООД - „ИНСА” ЕOOД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, Област Пловдив, ул. „Михаил Добромиров” № 118, с ЕИК: 825377953, представлявано от ИВАНКА ЙОСИФОВА САМУИЛОВА -  Управител;

1.2. Клиент – Клиент-купувач по договор, включително и рамков договор, по силата на които „ИНСА“ ЕООД продава и доставя стоки и други продукти;

1.3. ОУ – При посочване на „ОУ“ следва да се разбира настоящите Общи условия за продажба на „ИНСА“ ЕООД;

1.4. Продукти - масла, други смазочни материали и продукти от продуктовата гама на „ИНСА“ ЕООД;

1.5. Договори (Договори за продажба) – Всички договори, включително и рамкови договори, по силата на които „ИНСА“ ЕООД продава и доставя стоки и други продукти на клиенти;

1.6. Препращания – Всички препращания към раздели, точки, подточки и параграфи препращат към раздели, точки, подточки и параграфи от настоящите ОУ, освен ако изрично не е посочено друго;

1.7. Препратки към нормативни актове - Всички препратки към нормативни актове имат предвид тяхното съдържание към момента на приемане на настоящите ОУ.

 

2. ПРИЛОЖИМОСТ.

2.1. Настоящите Общи условия за продажба на „ИНСА“ ЕООД (наричани по-долу „ОУ“) се прилагат в отношенията на „ИНСА“ ЕООД по всички договори за продажба, освен ако в конкретния договор не е предвидено друго.

2.2. Преди сключване на договор с клиент, включително и рамков договор, на клиента се предоставя възможност да се запознае с настоящите ОУ.

 

3. ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ.

3.1. Доставките на продукти от „ИНСА“ ЕООД до клиент се осъществява въз основа на заявка.

3.2. Заявка за доставка се отправя от клиент към „ИНСА“ ЕООД, както следва:

3.2.1. Чрез заявка по образец на Продавача, представляваща Приложение 1 – неразделна част от договора;

3.2.2. На телефон 0882555532;

3.2.3. На email: trade@insa.bg.

3.3. Заявката трябва да бъде отправена в срок не по-малко от три работни дни преди заявената дата за доставка.

3.4. Заявката се счита за приета с потвърждаването ? от представител на „ИНСА“ ЕООД.

 

4. КАЧЕСТВО.

4.1. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя.

4.2. Качеството се удостоверява със съответното анализно свидетелство.

4.3. При необходимост от представяне на допълнителен документ за удостоверяване на качеството и/или лабораторно изследване, то клиентът трябва да посочи искания документ с подаването на заявката по т. 3.

4.4. Всички разходи свързани с издаването на допълнителен документ и/или лабораторно изследване са за сметка на клиента.

 

5. КОЛИЧЕСТВО.

5.1. Заявеното количество се определя по измервателните уреди на данъчния склад на „ИНСА“ ЕООД и придружаващите стоката документи.

5.2. Клиентът е длъжен да извърши проверка на доставеното му количество при приемане на доставката. След приемане на доставката не се допускат рекламации за доставеното количество, ако данни по документите съпътстващи доставяните продукти отговарят на заявеното количество.

 

 

6. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ.

6.1. При доставка, продуктите се придружава от следните документи:

6.1.1. Фактура;

6.1.2. Експедиционна бележка;

6.1.3. Анализно свидетелство;

6.1.4. Акцизен данъчен документ /АДД/;

6.1.5. ИЛБ – само при изрично поискване от Клиента.

6.2. Към документацията придружаваща продукти се прилага и декларация за произхода на средствата на клиента.

 

7. ПРИЕМАНЕ.

7.1. Продуктите се приемат от клиента с подписването на експедиционната бележка, удостоверяваща вида и количеството на доставените продукти. При приемане на доставените продукти клиентът извършва преглед за тяхното съответствие с отправената заявка, издадената фактура и доставените продукти.

7.2. След подписване на експедиционната бележка клиентът не може да отправя възражения и/или рекламации във връзка с полученото количество.

7.3. В случай, че при приемо-предаването се установи несъответствие на продукти с подадената заявка, то същото се вписва в експедиционната бележка.

7.4. При липсата на забележка в експедиционната бележка се счита, че клиентът е приел доставените му стоки без забележки.

7.5. При наличието на несъответствие, отбелязано в експедиционната бележка, „ИНСА“ ЕООД се задължава да извърши своевременни действия за отстраняването му.

7.6. За приемане на продукти се счита и подписването на експедиционната бележка от всеки представител и/или служител на клиента, както и от всяко лице намиращо на обекта посочен от клиента, като място за доставка, което се представи като служител и/или представител на клиента и пожелае да приеме доставката.

7.7. В случай, че на посоченото от клиента място на доставка не се установи лице, което да приеме продуктите, то се счита, че „ИНСА“ ЕООД е изпълнило в срок задължението си за доставка. Последното се установява от GPS координатите на превозното средство на „ИНСА“ ЕООД и доклад на служителя извършват доставката.

7.8. В случаите по т. 7.7. „ИНСА“ ЕООД не може да бъде държано отговорно за забава и/или некачествено изпълнение и неизпълнение в срок.

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ.

8.1. Клиентът няма право да разфасова и преопакова, както и да продава разфасовани и преопаковани продукти, закупени от „ИНСА“ ЕООД.

8.2. Клиентът няма право да продава продукти на „ИНСА“ ЕООД под друга марка и/или да използва марката на продавача по какъвто и да е друг начин.

8.3. При нарушение на т. 8.1. и т. 8.2., клиентът дължи неустойка, равна на десетократния размер на стойността на закупените продукти, като наред с тази неустойка „ИНСА“ ЕООД има право на обезщетение за действително причинените вреди.

8.4. Договор сключен при настоящите ОУ е неприложим и няма действие между страните, ако бъде представен в тръжна процедура за доставка на продукти без изричното писмено съгласие на „ИНСА“ ЕООД.

8.5. Настоящият договор не обвързва ПРОДАВАЧА с трети лица различни от КЛИЕНТА, независимо от отношенията им с КЛИЕНТА.

8.6. Клиентът се задължава да използва продуктите закупени от „ИНСА“ ЕООД съобразно тяхното предназначение. „ИНСА“ ЕООД не може да бъде държано отговорно за използването на продуктите след получаването им от страна на клиента.

8.7. В случай, че на „ИНСА“ ЕООД бъдат наложени санкции от контролни органи, касаещи действия на клиент, свързани с продуктите получени от „ИНСА“ ЕООД, то клиентът е длъжен да възстанови на „ИНСА“ ЕООД стойността на наложените санкции, включително и съпътстващите ги разходи (глоби, имуществени санкции, такси, адвокатски хонорари, заплатени обезщетения и други).

8.8. Клиентът няма право, без изричното съгласие на „ИНСА“ ЕООД да извършва реклама на продуктите закупени от „ИНСА“ ЕООД и/или търговска марка „ИНСА“ и/или производните ? марки и търговски означения. В случай, че при извършена реклама от страна на клиента, за която не е получено съгласие от „ИНСА“ ЕООД, за последното произтекат каквито и да било вреди, клиентът се задължава да възстанови незабавно същите, включително и разходите за съответните съдебни производства (глоби, имуществени санкции, такси, адвокатски хонорари, заплатени обезщетения и други).

 

9. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ, С ОГЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП И ЗМФТ:

9.1 „ИНСА“ ЕООД и Клиентът се споразумяват да полагат взаимни усилия в спазването на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), като предоставят удостоверения, документи, декларации и други данни. С оглед прилагането на законоустановените мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Клиентът се задължава незабавно да уведомява ИНСА“ ЕООД за всяка промяна в документите, данните и информацията, касаещи идентификацията на Клиента и неговите действителни собственици, произхода на средствата му и/или целта и характера на установените сИНСА“ ЕООД взаимоотношения, включително, без изброяването да е изчерпателно, за следното: (i) по отношение на физическите лица, които са представители (по закон или пълномощие) или действителни собственици на Клиента – промени в имената, ЕГН/личния идентификационен номер, придобиване или изгубване на гражданство, промяна на държавата на постоянно пребиваване и адреса; (ii) за всяка промяна в наименованието (фирмата) на Клиента, правноорганизационната му форма, седалището, адреса на управление, адреса за кореспонденция, актуалния предмет на дейност, целта и характера на деловите взаимоотношения с ИНСА“ ЕООД, срока на съществуване, контролните органи, органите на управление и представителство, вида и състава на колективни орган на управление и основното място на търговска дейност, както и за промени във всяка друга информация и данни, подлежащи на вписване по партидата на Клиента в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ; и (iii) за всякакви промени, касаещи произхода на средствата, използвани за погасяване на паричните задължения на Клиента по този Договор.

9.2 Във връзка с идентифициране на действителните собственици на юридическо лице или друго правно образувание съгласно ЗМИП, Клиентът  следва да е предоставил (преди подписване на договора) копие на документ за самоличност на действителен/ни собственик/ци, управител/и и/или пълномощник/ци заверен с „Вярно с оригинала“.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Защита при обработване на лични данни от „ИНСА“ ЕООД съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

10.1. „ИНСА” ЕООД обработва лични данни на физически лица свързани с изпълнението на  договора, при и по повод подготовката за сключването му, при и по повод изпълнение на договорните задължения, при и по повод решаване на спорове възникнали във връзка с договорните задължения, включително с цел превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Обработването на личните данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС, българското законодателство и изготвените вътрешно фирмени правила за защита  на личните данни. Обработването се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин несъвместим с тези цели.

10.2. „ИНСА“ ЕООД обработва лични данни на законово основание - за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съгласно чл. 83, ал. 2 от ЗМИП, обработването на лични данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от същия регламент.

10.3. Дружеството обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

10.4. Съгласно Общия регламент за защита на данните, всяко лице, чиито лични данни са обект на обработване във връзка със сключването и действието на настоящия договор, има право да поиска коригиране, изтриване (след приключване на всички правоотношения, породени от сключването и действието на договора и/или отпадане на необходимостта) или ограничаване на обработването, както и пренасяне на данни. Тези права могат да бъдат упражнени при зачитане на легитимния интерес на обработващия личните данни и законосъобразността на обработването. Всяко лице, което счита, че правата му по отношение на обработване на личните му данни са нарушени, може да подаде жалба пред Комисията по защита на личните данни.

10.5. Подробна информация относно обработването и защитата на личните данни и средствата и мерките предприети за защитата им, се съдържа на интернет страницата на дружеството на адрес: www.insa.bg/инса-еоод/gdpr/

10.6. За контакт с длъжностните лице по защита на личните данни в „ИНСА“ ЕООД:

- Кирил Мариянов, тел. 0988777681, е- mail: dpo@insa.bg

- Иванела Попова, тел. 0882482500, e-mail: law6@insa.bg

 

Tyxo.bg counter