Инса Газ
св елисавета


 

Високото качество на предлаганите от „Инса” ЕООД масла се контролира от модерна специализирана изпитвателна лаборатория. Тя е независима и функционира на територията на компанията. В нея с най-съвременна апаратура се извършват измервания на продуктите по изискванията на българските и международни стандарти БДС, ISO, EN, IEC и др. Наред с извършването на контрол на входящите суровини и крайните продукти, в лабораторията се създават и нови продукти и рецептури. Лабораторията към „Инса” ЕООД е сертифицирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025.

Лабораторията е акредитирана да извършва тестове на моторни, трансмисионни, индустриални, хидравлични, изолационни и корабни масла, маслени базови компоненти, присадки, спирачни течности и др., вземане на проби от течни нефтопродукти и изолационни течности.

Многобройните участия в междулабораторни изпитания и получаването на сравними резултати от изпитвания са доказателство за прецизността на работата в лабораторията.

В своите протоколи лабораторията представя само обективна информация за резултатите от изпитванията. По молба на клиента тя може да издаде заключение относно съответствието на анализирания продукт към една или друга спецификация.

Със своята дейност лабораторията допринася за съответствието на продуктите с БДС и фирмените спецификации, както и за бързината и ефикасността при извършване на търговски сделки.

Изключителната коректност, професионализъм, ефективност и дискретност на осъществявания контрол, са предпоставки за непрекъснато увеличаване на търсенето на услугите на лабораторията. За да успее да удовлетвори максимално добре потребностите на своите клиенти, лабораторията непрестанно приспособява услугите си към изискванията на пазара.

Сертификати: