Инса ЕООД
св елисавета

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на физически лица – клиенти, представители и действителни собственици на клиенти, лица за контакт и контаргенти

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД).

Във връзка с това, считано от 01.08.2022 г. „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774 въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни: 

 

Данни за администратора:

 

„ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774, е Дружество, регистрирано по законите на Република България, занимаващо се с търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход.

 

Данни за контакт „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774:

 

 • Адрес на управление: гр. Раковски, п.к. 4150, ул. „Индустриална“, Стопански двор – II, база „Инса”;
 • Адрес на осъществяване на дейността:

-          гр. Раковски, п.к. 4150, ул. „Индустриална“, Стопански двор – II, база „Инса”;

-          индустриална база „ИНСА ГАЗ“,  в с. Белозем, м. Мерата;

-          Телефон: 031514852.

 • Ел. поща: office@insagas.bg
 • Длъжностно лице по защита на данните:

Недялко Георгиев Петров - тел: 0878987418, dpo@insagas.bg

Управител: Младен Георгиев Самуилов 

 

Личните данни, които събираме и обработваме, са:

 

 1. от тип физическа идентичност: някои или всички от посочените: имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документи за самоличност – номер и дата на издаване на личната карта, снимка, адрес – постоянен и по местоживеене, месторождение, дата на раждане, телефонен номер, имейл;
 2. от тип социална идентичност: някои или всички от посочените: гражданство, държава на постоянно пребиваване и адрес; статус на видна политическа личност за всеки управител, действителен собственик и пълномощник на клиента;
 3. други: някои или всички от посочените: ако лицето е видна политическа личност, се събират данни за имущественото му състояние, произход на средства, информация за банкова сметка и др.

 

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Източник:

 

Данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 1. изпълнение на законоустановени изисквания по ЗМИП;
 2. изпълнение на сключени договори;

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 

 • Основание за обработката на лични данни съгласно чл. 6 от Общия регламент: Обработването се осъществява на едно или повече от основанията по чл. 6, параграф 1, т. „а“, „б“ и „в“ от ОРЗД.

-          Обработването се осъществява за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (законово задължение по ЗМИП и спазване на данъчното законодателство);

-          Обработването се осъществява за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна (съобразно изискванията на ЗЗД и ТЗ);

-          Обработването се осъществява въз основа на съгласие на субекта за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

 • легитимен интерес на „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774, например при евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас - чл.6, ал.1, б. „е“ от ОРЗД.

               

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

 

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и търговия с нефт и продукти от нефтен произход.


Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

 

НАП и други държавни и общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения, наши клиенти и контрагенти като лице за контакт по договори.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

 

Ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

 

Съгласие:

 

Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да се осъществи встъпване в делови отношения с Вас и осъществяване на търговия с нефт и продукти от нефтен произход. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.

Приемайки тази Декларация за поверителност (Декларация - уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.    

Изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши други услуги и продукти, извън рамките на конкретните продукти и услуги, които Ви предоставяме като например информационен бюлетин, провеждането на анкети и др.

Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

 

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

 

Предаване на личните данни на държава извън ес или на международна организация:

 

„ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774 няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.

 

Период на съхраняване на данните:

 

„ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774 ще съхранява личните данни на свои клиенти и контрагенти – физически лица и представителите на клиентите – юридически лица,  съгласно нормативно установените срокове.

В случаите на дадено съгласие за получаване на информация за наши други услуги и продукти, извън рамките на конкретните услуги, които Ви предоставяме като например информационен бюлетин, провеждането на анкети и др. – до оттегляне на съгласието;

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

·         имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774 и право на достъп до личните си данни;

·         имате право да поискате от „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774 да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

·         имате право да поискате от „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774 личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o   когато обработването е незаконосъобразно;

o   когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o   за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

·         при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни, ще Ви предоставим нова Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

 

Имате право на жалба до надзорния орган:

 

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774, можете да го направите на посочените данни за контакт на  „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774.


Всички изброени по-горе ваши права във връзка с обработването на личните ви данни можете да осъществите като изпратите имейл в свободна форма с искането ви на посочения имейл адрес за контакт на „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774. В случай, че все пак се затрудните, можете да поискате съдействие за реализиране на правата ви на посочените данни за контакт на „ИНСА ГАЗ“ ЕООД, с ЕИК 115806774.