Инса ЕООД
св елисавета

Втечнените нефтени газове са наричани още LPG /Liquid Petrol Gas/. Те представляват композиция от различни леки газове - пропан, пропен, бутан и др. Сред основните предимства при използването им за горива са високата ефективност при изгаряне, лесното транспортиране на големи обеми, икономическата ефективност от ползването им и щаденето на околната среда.

Използването на втечнени нефтени газове намалява значително емисиите вредни газове в атмосферата. При тях е намалено отделянето във въздуха на прах, вредни серни оксиди и сажди, азотни оксиди, които биват отделяни при изгарянето на твърдите горива като въглища и кокс.

Използването на този тип горива намалява цената за крайния потребител поради по-добрата енергийна ефективност. Употребата на втечнени нефтени газове намалява и вредното влияние върху човешкото здраве. В пъти се редуцира рискът от всички заболявания, които са свързани със замърсяване на въздуха.