Инса ЕООД
св елисавета

Политиката на работа на “Инса Газ” е максимално ориентирана към екологията. Намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда и поддържането на високо качество на предлаганите продукти са водещи цели за компанията. В дейността си “Инса Газ” се стреми и към непрекъснато подобряване на безопасността и здравословните условия на труд. 

 

В организацията има внедрена и отлично функционираща интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001 и здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001. Сертифицирана е през месец февруари 2009 г. от TUV NORD CERT GmbH.

 

Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 е основна движеща сила от общата стратегия за управление на компанията. Тя допринася за удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснато подобряване на характеристиките на околната и работна среда, и микроклимата.


„Инса Газ” спазва всички законови изисквания и отговаря на действащите стандарти, норми и правила, свързани с околната среда. За анализ на елементите и степента на риска на работната площадка на фирмата е изготвена експертна оценка. Въз основа на нея е издадено Разрешително за изграждане и експлоатация № 3/2005 г. от Министерството на околната среда и водите. Ежегодно компанията провежда собствен мониторинг на подземните води, извършващ се от акредитирана лаборатория. Изследванията се извършват съгласно условията, заложени в разрешителното за водоползване, издадено от Басейнова дирекция за управление на водите. „Инса Газ” разполага и с разрешително от РИОСВ-Пловдив за дейности с отпадъци, образувани на територията на обекта.